ព្រឹត្តិបត្រស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្ត

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល

ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ (CPD) ជួយអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈគិលានុបដ្ឋាកដែលមានអាជ្ញាបណ្ញគិលានុបដ្ឋាកដើម្បីរក្សា និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ។ CPD ជួយអ្នកក្នុងការរក្សាបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាអ្នកផ្ដល់ជួនសេវាថែទាំមាតានិងទារកបែបទំនើបប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព គុណភាព និងសុវត្ថិភាព….

ទាញយក

ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្ត

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល

ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្ត(CPD)ជួយអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដែលមានអាជ្ញាបណ្ណរក្សានិង
លើកកំពស់ សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាថាអ្នកផ្ដល់ការថែទាំដែលមានសមត្ថភាពប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
និងគុណភាព ដល់អតិថិជន ឬក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។

ទាញយក

Continuing Professional Development (CPD)

The Cambodian Council of Nurses is responsible for implementing the Law on Regulation of health practitioners and to set out the minimum standard for Continuing Professional Development (CPD) by all nursing practitioners.

The Cambodian Council of Nurses’ Decision on the Minimum Standard for Continuous Professional Development requires nursing practitioners to complete a minimum number of CPD points that is relevant to the nursing practitioner’s practice and improves their professional knowledge and competence in order to provide health services that are quality, effective, safe, [in accordance with the] Sub-Decree on the Code of Ethics for Nurses and legal to patients, clients and the community.

ក្របខ័ណ្ឌនិយតកម្ម នៃការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្តសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាក
Guidelines for CPD Training Providers