Select Page

ស្ថាប័ន​ដែល​ទទួល​ស្គាល់​ក្នុង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​​គិលានុបដ្ឋាក

មាន​តែ​ស្ថាប័ន​បណ្តុះបណ្តាល​មួយ​ចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ស្ថាប័ន​បណ្តុះបណ្តាល់​លើ​ការ​ថែ​ទាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដូចមាន​ភ្ជាប់​ក្នុង​ឯកសារ។